uu logo Dr. Hans Anten

uu logo

In het academisch jaar 2003/2004 verzorgde Hans Anten onderwijs op alle niveaus van de dat jaar ingevoerde bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur.


Literaire Analyse

De cursus Literaire Analyse ( niveau 1) werd in het eerste blok gegeven aan neerlandici en studenten Taal en cultuurstudies. De werkcolleges, die twee keer per week plaatsvinden, maken de studenten vertrouwd met een instrumentarium met behulp waarvan lyrische, epische en dramatische teksten geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden. Die teksten zijn afkomstig uit de middelnederlandse, vroegmoderne en moderne Nederlandse letterkunde.


Literatuur en literatuurgeschiedenis

W.J.M.A. AsselbergsDe cursus Literatuur en literatuurgeschiedenis (niveau 3) is een zogenaamde casuscursus en werd in het derde blok in de voltijdopleiding aan een veertigtal studenten gegeven. Theorie en praktijk van de geschiedschrijving van de Nederlandse literatuur uit de negentiende en twintigste eeuw stonden centraal. Men werd tevens ingeleid in het vakdiscours over enige cruciale methodologische kwesties met betrekking tot de historiografie van de letterkunde. Aan de hand van een corpus primaire teksten werd nagegaan op welke wijzen theoretische uitgangspunten in de geschiedschrijving gestalte hebben gekregen. Centraal stond onder meer de literatuurgeschiedschrijving van J. te Winkel, G. Kalff, W.J.M.A. Asselbergs, G. Knuvelder, T. Anbeek en M.A. Schenkeveld - van der Dussen e.a.( Nederlandse literatuur; een geschiedenis).


Inleiding tot de geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur

Inleiding tot de geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur (niveau 2) is de zogenaamde verplichte thematische cursus, waarin aan de hand van een aantal gecanoniseerde literaire werken de belangrijkste stromingen, periodes en genres uit de negentiende en twintigste eeuw worden belicht. Deze cursus was in blok vier in het voltijdprogramma opgenomen. Op de website van de afdeling Moderne letterkunde zijn opzet en organisatie van deze cursus toegelicht. Bovendien treft men daar het door Anten geschreven hoofdstuk aan uit de bij deze colleges gebruikte syllabus.


Actuele romans

Actuele romans (niveau 3) is een casuscursus die in het vierde blok door docenten van de afdeling Moderne Letterkunde werd gegeven. Zoals de titel aangeeft, staan recent verschenen romans centraal. Een achttal zijn tijdens werkcolleges becommentarieerd en geanalyseerd. De roman die onder leiding van Anten werd belicht was Hokwerda's kind uit 2002 van Oek de Jong.